Mách bạn những thủ thuật liên quan đến field và record

Mách bạn những thủ thuật liên quan đến field và record

December 22, 2018 Off By admin

Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn những thủ thuật liên quan đến field và record, tham khảo bài viết nhé!

Chọn các field và các record

Chọn các field và các record trong một trang dữ liệu

Bảng sau đây liệt kê các phương pháp nhấp chuột để chọn dữ liệu hay các record trong khung xem Datasheet.

Để chọn Nhấp 
Dữ liệu trong một field Nơi bạn muốn bắt đầu chọn và rê qua dữ liệu.
Toàn bộ một field Mép bên trái của field trong một trang dữ liệu, nơi mà con trỏ chuyển thành +.
Các field gần kề Mép bên trái của một field và rê để mở rộng mục chọn.
Một cột Một khung chọn field.
Các cột gần kề Tên field ở đầu một cột và rê mục chọn.
Một record Khung chọn record.
Nhiều record Khung chọn record của record đầu tiên, rồi rê để mở rộng mục chọn.
Tất cả record Select All Records trên menu Edit.

Chọn các field và các record trong một trang truy cập dữ liệu

Bảng sau liệt kê phương pháp nhấp chuột để chọn dữ liệu hay các record trong khung xem Page.

Để chọn Nhấp
Dữ liệu trong một field Nơi bạn muốn bắt đầu chọn và rê qua dữ liệu.
Toàn bộ một field Ba lần trong field.
Một record Một field thuộc về record.

Bảng sau đây liệt kê các phương pháp sử dụng bàn phím để chọn dữ liệu và các record trong khung xem Page.

Để chọn Thực hiện
Dữ liệu trong một field
Di chuyển điểm chèn đến phần đầu của text mà bạn muốn chọn, rồi nhấn giữ SHIFT và nhấn các phím mũi tên để di chuyển đến phần cuối của mục chọn.
Toàn bộ một field Di chuyển điểm chèn đến bất kỳ nơi nào trong field, nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT + END
Một record Nhấn TAB cho đến khi một field vốn thuộc về record nhận tiêu điểm.

Các biểu tượng khung chọn record

Để hiển thị trạng thái của record hiện hành trong một form hay trang dữ liệu, Microsoft Access hiển thị các biểu tượng sau trong khung chọn record hiện hành.

Các biểu tượng khung chọn record

Di chuyển giữa các record và các field

Di chuyển giữa các record bằng cách dùng các nút định hướng trong một trang dữ liệu hay form

Các nút định hướng được định vị ở cuối cửa sổ trong khung xem Datasheet hoặc Form. Bạn có thể dùng những nút này dể di chuyển nhanh chóng giữa các record.

Di chuyển giữa các record bằng cách dùng các nút định hướng trên một trang truy cập dữ liệu

  • Dùng các nút định hướng được định vị trên thanh định hướng record để di chuyển nhanh chóng giữa các record hoặc một nhóm các record trên một trang truy cập dữ liệu được nhóm.

Nếu bạn không thấy thanh công cụ định hướng record trên trang của bạn, nó có nghĩa là:

  • Tất cả các record được hiển thị trên trang, vì vậy các nút định hướng không cần thiết.
  • Nhà thiết kế trang đã tạo tùy biến thanh công cụ, hãy tìm các chỉ dẫn tùy ý về cách sử dụng trang, hoặc tham vấn nhà thiết kế.

Di chuyển giữa các field với hộp Go To Field trong khung xem Datasheet.

Việc bổ sung hộp Go To Field sẽ làm nó dễ di chuyển hơn giữa các field trong các record dài trong khung xem Datasheet.

1. Mở một table, query, form, khung xem, hoặc thủ tục được lưu trong khung xem Datasheet.

2. Nhấp Toolbars trên menu View.

3. Chọn Formatting (Datasheet).

4. Nhấp Close.

Hộp Go To Field là hạng mục bên trái ngoài cùng trên thanh công cụ Formatting (Datasheet), sử dụng nó để nhấp tên của field mà bạn muốn di chuyển trong record hiện hành.